Danh sách ứng viên xin thành công thư giới thiệu Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh