Đơn đăng ký học bổng “Một vành đai một con đường” thành phố Tây An dành cho sinh viên quốc tế