Một ước mơ-Một chặng đường-Quá trình tự học, tự apply học bổng của mình