MỘT VÀI TRẢI NGHIỆM KHI HỌC TIẾNG Ở SƯ PHẠM HÀNG CHÂU – HÀNG CHÂU, CHIẾT GIANG