SINH VIÊN ĐẠI HỌC NAM KHAI CÓ MỘT NIỀM TỰ HÀO TÊN LÀ “ĐỪNG QUÉT LÁ MÙA THU”

SINH VIÊN ĐẠI HỌC NAM KHAI CÓ MỘT NIỀM TỰ HÀO TÊN LÀ “ĐỪNG QUÉT LÁ MÙA THU”