SỰ KIỆN “CÙNG NHAU CHINH PHỤC HỌC BỔNG KHỔNG TỬ 2022”