Con đường từ thất bại đến 3 học bổng thạc sỹ toàn phần, 2 học bổng giao lưu ngắn hạn