Đại học Dân Tộc Trung Ương tuyển sinh học bổng Khổng Tử loại A