Đại học Ninh Ba tuyển sinh học bổng CSC – Học bổng Song phương ​