Đại học Nội Mông Cổ tuyển sinh học bổng Khổng Tử loại A ​