Đại học Nông nghiệp Trung Quốc tuyển sinh học bổng Thành phố Bắc Kinh