Đại học Trung Y Dược Phúc Kiến tuyển sinh học bổng CSC – Bộ Thương Mại