Thông báo về việc gia hạn thời gian xin học bổng Khổng Tử 2020