Người đạt kỷ lục lên bước 4 nhanh nhất mùa học bổng Khổng Tử 2020