Riba là đại diện hỗ trợ cấp thư giới thiệu Đại học Sư phạm Chiết Giang duy nhất tại Việt Nam