CHI PHÍ SINH HOẠT Ở TRÙNG KHÁNH 1 THÁNG LÀ BAO NHIÊU?