Đại học Bách khoa Nam Kinh tuyển sinh học bổng Liên hợp Đại học Bách khoa Nam Kinh và Thành phố Nam Kinh ​