Tin vui: Không cần thư giới thiệu của viện khổng tử vẫn có thể xin học bổng Khổng Tử