Liễu Châu, thành phố công nghiệp nổi bật tại tỉnh Quảng Tây