Thiểm Tây và kế hoạch xây dựng 1 học viện điện ảnh thuộc “song nhất lưu”  tại Tây An