“Ước mơ không phát sáng, thứ phát sáng chính là người theo đuổi giấc mơ”