“Lỡ như con không đỗ trường nào thì sao? Khó lắm bố ạ”