SỰ THẬT VIỆC ĐẬU CSC PHÚC ĐÁN, NAM KHAI VỚI HỒ SƠ CHUẨN BỊ VỎN VẸN TRONG HƠN MỘT TUẦN?