THÀNH PHỐ NAM NINH – QUẢNG TÂY VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN TỘC QUẢNG TÂY