THÀNH PHỐ QUẾ LÂM – QUẢNG TÂY VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUẢNG TÂY