1 ngày của sinh viên Bắc Đại trôi qua như thế nào?