HỌC TRÁI NGÀNH TẠI TRUNG QUỐC CÓ NHỮNG ĐIỂM THÚ VỊ VÀ KHÓ KHĂN GÌ