“WORKSHOP DU HỌC TRUNG QUỐC 2023 – GÓC NHÌN CỦA BAN TUYỂN SINH” VÀ NHỮNG THÔNG TIN ĐẦY GIÁ TRỊ