Một học sinh trung bình đã vụt sáng nhờ Tiếng Trung như thế nào?

Một học sinh trung bình đã vụt sáng nhờ Tiếng Trung như thế nào?