TRÁI NGÀNH + KHÔNG CÓ HSKK CÓ THỂ ĐỖ HỌC BỔNG TIẾNG?